SGS

Počínaje rokem 2010 zahájila na naší univerzitě činnost Studentská grantová agentura (SGS), která rozšířila možnosti studentů účastnit se vědeckých, výzkumných nebo vývojových projektů. Studentské grantové projekty řeší akademičtí pracovníci spolu se studenty magisterských nebo doktorských studijních programů.

Studentský grantový projekt může trvat jeden až tři roky. Zásady studentské grantové soutěže jsou přesně definovány v platné Směrnici rektora č. 10/2015.

 

Aktuální projekty:

Využití dendrimerů pro dopravu molekul s terapeutickým potenciálem do xenograftů lidských nádorových buněk v jednoduchém in vivo systému.

Číslo projektu: UJEP-SGS-2017-53-002-3

Poskytovatel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Doba řešení: 2017-2019

Objem finančních prostředků: 900 000kč

Hlavní řešitel: Michaela Liegertová, PhD

Spoluřešitel: Mgr. Regina Herma

Anotace: Tento projekt je zaměřen na studium využití nových typů dendrimerních materiálů (nanočástic) pro cílenou dopravu molekul s terapeutickým potenciálem do xenograftů lidských rakovinných buněk v in vivo systému Danio rerio.

 

Mikrosystém pro separaci, kultivaci a studium cirkulujících nádorových buněk (CTC).

Číslo projektu: UJEP-SGS-2017-53-004-3

Poskytovatel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Doba řešení: 2017-2019

Objem finančních prostředků: 204.417,- Kč (1 rok), 181.332,- Kč (2 rok)

Hlavní řešitel: Mgr. Jiří Smejkal

Spoluřešitel: Jan Malý, PhD

Anotace: V rámci tohoto projektu budou studovány možnosti využití mikrosystémů pro separaci, kultivaci a studium cirkulujících nádorových buněk (CTC buněk) z periferní krve pacienta, trpícího metastatickou progresí adenokarcinomu plic. Bude navržen mikrosystém pro separaci CTC dle jejich fenotypového projevu na úrovni jednotlivých buněk, s možností jejich následné kultivace nebo uvolnění ze systému, popř. analýzy genové exprese.

 

Studium toxicity a biologické aktivity nanočástic a jejich komplexů s léčivy v in vitro a in vivo biologickém modelu.

Číslo projektu: UJEP-SGS-2018-53-005-3

Poskytovatel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Doba řešení: 2018-2020

Objem finančních prostředků: 237 096,-/rok (2018)

Hlavní řešitel: Jan Malý, PhD

Spoluřešitelé: Mgr. Zuzana Nejedlá, Mgr. Zuzana Žmudová

Anotace: Hlavním cílem projektu je analýza rozsahu a charakteru biologické aktivity nanočástic a jejich komplexů s léčivými látkami testovaných in vitro na 3D buněčných sféroidech a in vivo na xenograftech lidských nádorových buněk v organismu Danio rerio.

 

Vývoj nano/mikrostrukturovaných funkčních materiálů a detekčních mikrozařízení pro lékařskou diagnostiku.

Číslo projektu: UJEP-SGS-2017-53-004-3

Poskytovatel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Doba řešení: 2018-2020

Objem finančních prostředků: 394 350kč

Hlavní řešitel: Mgr. Petr Aubrecht

Spoluřešitel: Jan Malý, PhD

Anotace: Tento projekt je zaměřen na vývoj nových funkčních povrchů a mikrozařízení s nano(mikro)strukturou pro analýzu jednotlivých buněk či buněčných shluků, vhodných pro rozvíjení konceptu personalizované medicíny a masovou výrobu.