Mgr. Zuzana Žmudová

KONTAKT

Zuzana.zmudova@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/zuzana-žmudová-772560171/

 

POZICE

PhD student oboru Aplikované nanotechnologie PřF UJEP (od r. 2017)

 

VZDĚLÁNÍ

Mgr. / 2017 – Přírodovědecká fakulta Jana Evangelisty Purkyně

Magisterské studium oboru Biologie

 

ZÁZEMÍ

Laboratoř tkáňových kultur

Laboratoř fluorescenční mikroskopie

 

VÝZKUMNÉ AKTIVITY

Studium kultivace nádorových buněk ve formě 3D sféroidů a jejich využití pro testování biologicky aktivních látek.

 

ABSOLVOVANÉ KURZY

2013 – Inženýrství kostní tkáně, Centrum Biomedicínského Výzkumu, Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i

2014 – Základy receptorové neurofyziologie, Centrum Biomedicínského Výzkumu, Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i

2018 – Optimalizace obrazu v mikroskopii pro biologické aplikace, Olympus Czech Group, s.r.o.

 

PROJEKTOVÉ AKTIVITY

SGS – Studium toxicity a biologické aktivity nanočástic a jejich komplexů s léčivy v in vitro a in vivo biologickém modelu

OP VVV Pro-Nano EnviCZ – Dobudování a upgrade RI Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost

OP VVV UniQSURF – Centrum biopovrchů a hybridních funkčních materiálů

 

LABORATORNÍ PRAXE

Běžně molekulárně biologické laboratorní techniky (PCR, elektroforetické metody aj.), péče o tkáňové kultury, spektrofotometrie, fluorimetrie, fluorescenční mikroskopie