Přehled hlavních řešených témat

Cílem činnosti biotechnologické sekce, která je součástí katedry Biologie, Přírodovědecké fakulty Jana Evangelisty Purkyně, je především výzkum několika vědních disciplín na rozhraní biologie, chemie, fyziky, medicíny a nanotechnologií.

Hlavní řešená témata a výzkumné aktivity pracoviště jsou zaměřeny zejména na studium problematiky dendrimerů, vývoj mikrofluidních zařízení a využití modelového organismu Danio rerio.