Mgr. Zuzana Nejedlá

KONTAKT

nejedla.z@email.cz

http://www.linkedin.com/in/zuzana-nejedlá-384002166/

 

POZICE

PhD student oboru Aplikované nanotechnologie PřF UJEP (od r. 2017)

vzdělání

Mgr. / 2017 – Přírodovědecká fakulta Jana Evangelisty Purkyně

Magisterské studium oboru Biologie

 

ZÁZEMÍ

Laboratoř modelových organismů

Laboratoř fluorescenční mikroskopie

 

VÝZKUMNÉ AKTIVITY

Využití in vivo systému Danio rerio při studiu molekulárních systémů navržených pro cílenou dopravu léčiv a vlivu dalších biologicky aktivních molekul s biomedicinským potenciálem, a to prostřednictvím xenotransplantací. Dále také využití tohoto modelu při studiu karcinogeneze, toxicity nanočástic a plastů.

 

ABSOLVOVANÉ KURZY

2013 –  Inženýrství kostní tkáně, Centrum Biomedicínského Výzkumu, Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i

2014 – Základy receptorové neurofyziologie, Centrum Biomedicínského Výzkumu, Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i

2018 – Optimalizace obrazu v mikroskopii pro biologické aplikace, Olympus Czech Group, s.r.o.

 

PROJEKTOVÉ AKTIVITY

SGS – Studium toxicity a biologické aktivity nanočástic a jejich komplexů s léčivy v in vitro a in vivo biologickém modelu

OP VVV Pro-Nano EnviCZ – Dobudování a upgrade RI Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost

OP VVV UniQSURF – Centrum biopovrchů a hybridních funkčních materiálů

 

LABORATORNÍ PRAXE

Běžně molekulárně biologické laboratorní techniky (PCR, elektroforetické metody aj.), chov a mating Danio rerio, xenotransplantace, FET testy, péče o tkáňové kultury, spektrofotometrie, viability assays, fluorescenční mikroskopie