MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) je ústřední orgán státní správy pro předškolní zařízení, školská zařízení, základní školy, střední školy a vysoké školy, pro vědní politiku, výzkum a vývoj, včetně mezinárodní spolupráce v této oblasti, a pro vědecké hodnosti, pro státní péči o děti, mládež, tělesnou výchovu, sport, turistiku a sportovní reprezentaci státu.

 

Aktuální projekty:

MŠMT OPVVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007411 „UniQSurf - Centrum biopovrchů a hybridních funkčních materiálů.“

Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007411

Poskytovatel: MŠMT

Doba řešení: 2018-2022

Objem finančních prostředků: 89 000 000 Kč

Řešitel: Jan Malý, PhD

Anotace: Projekt je zaměřen na předaplikační výzkum a vývoj funkčních povrchů a hybridních materiálů pro aplikace v biomedicíně, bioanalytických metodách, katalýze a sorpčních procesech. Projekt se zabývá vývojem mikrozařízení pro testování léčiv na 3D buněčných kulturách, vývojem bioadhezivních a antiadhezivních povrchů a novými hybridními materiály pro organokatalýzu, separační procesy a sekvestraci plynů.

 

MŠMT OPVVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002678 „Rozvoj přístrojového vybavení pro přírodovědné a technické doktorské programy na J. E. Purkyně v Ústí n.L“ (INVUST).

Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002678

Poskytovatel: MŠMT

Doba řešení: 2018-2022

Objem finančních prostředků: 143 698 000Kč

Řešitel: Jan Malý, PhD (řešitel na UJEP)

Anotace: Projekt je zaměřen na modernizaci infrastruktury pro výzkum spojené s výukou na Univerzitě J.E. Purkyně v Ústí N/L. V rámci komplementárního projektu STUVIN jsou plánovány inovace stávajících a tvorba nových studijních doktorských programů Aplikovaná fyzika materiálů, Aplikované nanotechnologie, Environmentální analytická chemie a Obnova krajiny. Tento projekt je zaměřen na vytvoření nezbytného infrastrukturního zázemí pro akreditaci těchto programů a realizaci všech cílů projektu STUVIN.

 

MŠMT OPVVV CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002495 „U21 - Kvalitní infrastruktura“ (U21-KI).

Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001821

Poskytovatel: MŠMT

Doba řešení: 2017-2022

Objem finančních prostředků: 412 728 000kč

Řešitel: Doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc (řešitel za PřF), Jan Malý, PhD (řešitel za KBI)

Anotace: Projekt je zaměřen na dobudování infrastruktury pro praktickou výuku bakalářských a magisterských studijních programů zohledňující potřeby trhu práce a zaměřených na praxi několika fakult UJEP. Cílem je modernizovat výukové prostory a přístrojové vybavení laboratoří pro praktickou výuku tak, aby byly zajištěny nezbytné podmínky pro akreditace nových a reakreditace inovovaných studijních programů specifikovaných v projektu "Univerzita 21. století - Kvalitní, moderní a otevřená instituce" (U21).

 

MŠMT OPVVV CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001821 „Dobudování a upgrade RI Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost“ (Pro-NanoEnviCZ).

Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001821

Poskytovatel: MŠMT

Doba řešení: 2016-2020

Objem finančních prostředků: 45 734 985Kč

Řešitel: Jan Malý, PhD (řešitel na UJEP)

Anotace: Navrhovaný projekt přímo navazuje na program stávající infrastruktury VI NanoEnviCz a doplňuje ji v oblasti kriticky chybějícího přístrojového vybavení a expertíz. Pořízení nových přístrojů posílí výzkumný potenciál VI a povede k úspěšnému splnění vědeckých cílů zaměřených na syntézu, komplexní charakterizaci, optimální nastavení funkčních vlastností a objasnění možných aplikací nanomateriálů v rámci ochrany životního prostředí a při stanovení jejich potenciální nebezpečnosti.